§ Personskadeadvokaten AS

Hvorfor benytte advokat i en erstatningssak?

Erfaringen tilsier at forsikringsselskapene ofte avviser krav i personskadesaker uten at det er grunnlag for dette. I tillegg vil tilbudet som selskapet kommer med i den enkelte sak svært ofte være altfor lavt. Det er derfor viktig at en advokat kommer inn i saken og får forhandlet frem en korrekt erstatningssum på vegne av skadelidte. I mange tilfeller er det nødvendig å gå til søksmål for å bli tatt alvorlig av forsikringsselskapet, slik at riktig erstatning blir utbetalt.

Det kan ofte være nødvendig med et stort arbeid i forhold til innsamling av nødvendige opplysninger fra blant annet behandlere, inntektsopplysninger og trygdeforhold i en erstatningssak. Helseopplysninger og trygdeopplysninger oversendes ofte til legespesialister, som utarbeider erklæring i saken. Disse erklæringene utgjør grunnlag for utregning av krav overfor forsikringsselskapet, sammen med lønnsopplysinger mv. Vårt firma bruker spesialprogrammet Compensatio til utregning av krav på vegne av skadelidte. 

Det viser seg også at svært mange som har blitt utsatt for en trafikkskade eller en yrkesskade ikke har full oversikt over hvilke forsikringsselskaper som kan være ansvarlige. Det er ikke uvanlig at det foreligger en rekke forsikringer, som for eksempel går via en selv privat, og organisasjoner/ fagforeninger, familie eller arbeidsgiver.

Nok en viktig grunn for å henvende seg til advokat vil være valg av spesialist i skadesaken. Ved personskader vil det oftest være behov for å få en spesialisterklæring som vurderer hvilken type skade eller sykdom som er oppstått og hvor stor skaden er. Disse spesialistvurderingene har svært stor betydning, man kan nesten si at legene er en slags dommere i saken. Legenes vurderinger og konklusjoner hva gjelder sammenhengen mellom skaden og dagens tilstand, samt hvor stort varig men som har oppstått etter skaden, legges svært ofte til grunn av partene og også av domstolene. Ofte har spesialisterklæringene også stor betydning for den arbeidsmessige uføregrad som settes etter skaden. 

Forsikringsselskapene benytter oftest leger som de kjenner godt, og som er kjent for å være strenge i forhold til hvorvidt det foreligger en skade, og hvor stor denne er. En advokat med spesialisering i erstatningsrett vil kunne forhindre at den skadelidte blir overkjørt av selskapet i disse sammenhengene, gjerne slik at det blir valgt en annen spesialist enn anbefalt fra forsikringsselskapet. En erfaren advokat vil ha en oversikt over spesialister som kan være svært nyttig i forsikringssaker.

Ta kontakt med advokat.