§ Personskadeadvokaten AS

Når bør advokaten inn i saken?

Etter en trafikkulykke, arbeidsulykke eller annen type ulykke bør en kontakte advokat relativt raskt dersom ulykken fører til inntektsnedgang, utgifter eller skade som kan bli varig. Det vil være viktig å melde inn skaden slik at rentene på eventuelle ulykkesforsikringer begynner å løpe. Uten bistand fra advokat er det vanskelig å overholde innmeldingsfrister og klagefrister slik at eventuelle rettigheter kan gå tapt helt eller delvis. En advokat med spesiell erfaring innen erstatningsrett vil kunne forhindre slikt rettstap, med de store økonomiske følger dette kan ha. 

Det vil også være viktig å få beregnet inntektstapet, dersom man ikke har krav på sykepenger for hele tapet i inntekt. I mange tilfeller vil forsikringsselskapet kunne være behjelpelig med å regne ut tap og erstatning. Det vil likevel være mer betryggende å ha en advokat som verner ens interesser og ser til at riktig erstatning blir utbetalt, allerede fra starten av.

Selv om man ikke skulle vurdere det nødvendig å benytte advokat i en tidlig fase av skadesaken, bør man absolutt kontakte advokat dersom saken strekker ut i tid, og helst før det er gått ett år etter skaden. Ved lengre arbeidsuførhet enn ett år etter skaden vil sykepengene falle bort, og folketrygden vil kun gi lavere økonomiske ytelser, eksempelvis attføring. I denne situasjonen vil det være hensiktsmessig å benytte advokat for å bli økonomisk stilt som om skaden ikke hadde skjedd.

Dersom man mottar avslag på krav eller tilbud om oppgjør fra forsikringsselskapet, kan man også få advokat til å vurdere saken så snart som mulig. Det er advokatens ansvar at den skadde får den erstatning vedkommende har krav på, at man ikke taper rettigheter, overholder frister mv.

Uansett om man velger å gjøre bruk av advokat ved trafikkskade eller yrkesskade, vil det ofte være svært viktig å få registrert skaden i legejournal. Det er eksempelvis svært viktig å få en registrering av symptomer fra nakkeslengskade hos lege så snart som mulig, og helst innen det er gått tre døgn etter skaden. Ved registrering av skade hos lege bør man forvisse seg om at legen virkelig noterer symptomene i journalen. Selv om det i tiden etter at skaden skjedde kan være usikkert om den blir varig, bør man melde inn alle ulykkesforsikringer til de forsikringsselskap som kan ha dekning. Dette både på grunn av renter, og at det ofte er meldefrist på ett år etter skaden.

Særlig ved yrkesskader er det viktig å være oppmerksom på at man selv har ansvar for å melde inn saken skriftlig til NAV for godkjenning av yrkesskade, og også til arbeidsgivers forsikringsselskap for yrkesskader. Erfaringsmessig oppstår det mange misforståelser der arbeidstaker har trodd arbeidsgiver har meldt inn skaden, uten at dette har skjedd. 

Ta kontakt med advokat.