§ Personskadeadvokaten AS

Vår oppfølging av din sak

Personskadeadvokaten AS bistår skadelidte i personskadesaker som involverer trafikkskade, yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade mv. Under kan du lese mer om gangen i en skadesak og hvordan vi følger opp saken din.

Telefonsamtale

De fleste saker starter med en telefonsamtale og en kort gjennomgang av saken. Deretter innhenter vi saksdokumentene fra forsikringsselskapet eller tilsvarende kontor som behandler saken. 

Oppdragsavtale mv.
Vi sender deg en standard oppdragsavtale, informasjonsskriv mv. Vi legger vekt på å informere deg før oppdraget starter om eventuelle kostnader du kan pådra deg slik at det ikke oppstår noen overraskelser underveis. 

Møte
Etter at vi har mottatt saksdokumentene kontakter vi deg for å avtale et møte hvor vi går nærmere gjennom saken, innhenter ytterligere opplysninger fra den som er skadd, svarer på spørsmål og gir en foreløpig vurdering. Er du hardt skadd kan vi avtale møte hjemme hos deg. Vi blir enige om videre fremdrift og hva som skal gjøres. 

Forsikringer
Mange har forsikringer som kan komme til anvendelse ved en ulykke. Det er derfor viktig å få klarlagt hvilke forsikringer du har og meldt fra til forsikringsselskapet slik at du får forsinkelsesrenter og kravet ikke faller bort på grunn av foreldelse. 

Krav på erstatning
Dersom du har inntektstap eller utgifter på grunn av skaden beregner vi tapet og fremsetter krav om erstatning. Vi innhenter nødvendig dokumentasjon fra arbeidsgiver og andre for å kunne beregne og dokumentere inntektstapet ditt. 

Offentlige ytelser
Ved større skader er det vår oppgave å bistå med å klarlegge hvilke ytelser du har krav på fra det offentlige. Vi påser at de nødvendige søknader er innsendt til trygden om rehabilitering og attføring. Dersom det oppstår spørsmål eller problemer i forhold til trygden er vi behjelpelig dersom du ønsker det. Herunder undersøker vi om du har søkt på de trygdeytelsene du vil kunne ha krav på. 

Spesialist
Dersom skaden ikke er leget etter 2-3 år er det nødvendig å innhente en spesialisterklæring. Det er viktig å velge en spesialist som foretar en riktig vurdering av skaden. Vi foretar det nødvendige i forbindelse med bestilling av erklæringen, valg av spesialist og innhentelse av dokumentasjon til spesialisten. 

Endelig erstatningskrav mot forsikringsselskapet
Når vi har fått en spesialisterklæring har vi normalt et grunnlag hvor det kan utarbeides et endelig erstatningskrav i saken. Det gjelder dekning av påført og fremtidig inntektstap, utgifter og eventuell menerstatning mv. Etter at vi har utarbeidet et utkast sender vi dette til deg og går gjennom og diskuterer utkastet med deg før det sendes. 

Forhandling med forsikringsselskapet
Etter fremsettelse av et endelig erstatningskrav mottar vi normalt et skriftlig tilbud fra selskapet eller NPE. Dernest avholdes et forhandlingsmøte med motparten. Forhandlingsresultatet blir oversendt til deg og gjennomgått med deg enten på telefon eller i møte. Vi svarer på dine spørsmål og gir våre vurderinger og råd. Tilbudet må vurderes mot det du kan oppnå ved en rettssak. Vi orienterer også om kostnader og risiko ved en rettssak. 

Aksept
Vår oppgave er å gi deg profesjonelle råd om hva du bør gjøre. Det er du som bestemmer om du vil akseptere tilbudet eller ikke. 

Rettssak
Dersom vi ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet eller NPE er alternativet rettssak. Vi må da klarlegge kostnader og risiko. 

Generelt om vår oppfølging
Vi sender deg kopi av all utgående og inngående korrespondanse. Vi følger opp forsikringsselskapet eller tilsvarende motpart (NPE, KLP, Statens Pensjonskasse mv.) angående innsendte krav. Vi er tilgjengelig på e-post og telefon. Videre har vi en nærmere jevnlig oppfølgning av din sak. Vi legger vekt på personlig kontakt og tilgjengelighet, men samtidig må vi avveie tidsbruk og innsats mot motparten er villig til å betale for i form av advokatsalær. Det er du som er vår oppdragsgiver og et godt resultat for deg avhenger av grundig arbeid fra vår side.

Ta kontakt med advokat.