§ Personskadeadvokaten AS

Trygd

Personskadeadvokaten AS påtar seg oppdrag i følgende trygdesaker i forbindelse med erstatningssaker etter trafikkskade og yrkesskade:

  • Godkjenning av yrkesskade
  • Yrkesskadefordel ved attføring/uførepensjon
  • Rehabilitering
  • Attføring
  • Uførepensjon
  • Menerstatning
  • Sykepenger
  • Grunnstønad / hjelpestønad

Vi kan vise til gode resultater i trygdesakene, eksempelvis en rekke kjennelser i Trygderetten som har medført full seier for klienten.

I trygdesaker vil man kunne ha krav på fri rettshjelp. Dersom klage på et vedtak fra Trygdeetaten fører til omgjøring av vedtaket, plikter Trygdeetaten å dekke advokatomkostningene etter forvaltningslovens § 36.

I anledning trafikkskader, yrkesskader, pasientskader mv. kan vi også bistå i forhold til andre klager på offentlige vedtak, eksempelvis fra en kommune.

Ta kontakt med advokat.