×

Gratis vurdering!

Kontakt oss på telefon 924 15 261 eller send oss en melding…

Send melding

Erstatning for etterlatte

Barn og ektefelle, samboer eller andre som er forsørget av avdøde kan få etterlatteerstatning eksempelvis etter trafikkulykke og ved arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Erstatning regnes ut i forhold til hva den avdøde har forsørget den eller de etterlatte med. I yrkesskadesaker gjelder særskilte regler. Det kan være hensiktsmessig å la advokat regne ut det såkalte forsørgertapet.

Etterlatte har krav på dekning av nødvendige advokatutgifter i ansvarssak overfor forsikringsselskap, NPE, staten mv. på lik linje med andre erstatningssaker.

Kort om oss

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor i Oslo og møtekontor i Førde og Bergen. Vårt spesialfelt er erstatningsrett innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Vår erfaring tilsier at det kan ofte være helt avgjørende for sakens utfall at man benytter en advokat med særskilt erfaring innen erstatningsrett.

Vi hjelper deg med alle typer skader, eksempelvis nakkeskader, ryggmargsskader, hodeskader, bruddskader, psykiske skader og yrkessykdommer. Vi hjelper også i forhold til tap av forsørger etter dødsfall i trafikken eller i arbeid. Vi legger vekt på personlig kontakt med god oppfølging og tilgjengelighet.

Svar på ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålene for å vise svar…

Nakkeslengskade og erstatning

Nakkesleng er en av de vanligste skader ved trafikkulykker, særlig ved påkjørsel bakfra. Skaden kalles også whiplash, og kan også oppstå ved andre ulykker. Det er normalt ikke billeddiagnostiske funn ved nakkeslengskader, slik at det ikke foreligger objektive funn. Nakkestivhet og smerter er vanlige plager, ofte også hodepine. Hva nakkesleng medisinsk sett består i vet vi ikke sikkert. Man antar at plagene skyldes overstrekning og skade på strukturer i nakken.

I rettspraksis er det satt opp flere vilkår for at en slik skade skal godkjennes for utbetaling av erstatning, altså at det er årsakssammenheng mellom ulykke og skade.

  • Sammenstøtet må være kraftig nok til at varige plager erfaringsmessig kan oppstå. Dersom ulykken er et sammenstøt i lavere hastighet, vil det være nyttig å vurdere skadetakstene på kjøretøyene, og forsikringsselskapet innhenter ofte ingeniørrapport med beregning av hastighetsendring i kollisjonen.
  • Det må foreligge akuttsymptomer innen 72 timer. Symptomene bør komme frem i legejournal.
  • Brosymptomer må være sannsynlig frem til kronisk tilstand etter 1 – 2 år. Det bør derfor komme frem i journal jevnlig at plagene etter ulykken fremdeles er til stede.
  • Det fjerde vilkåret kalles forenlighetskriteriet. Her er spørsmålet om sykdomsbildet er forenlig med allmenn akseptert medisinsk viten om nakkeslengskader. Normalt vil plagene være kraftigst den første tiden og bli noe bedre etter dette. Om plagene skulle bli vesentlig forverret etter en tid vil dette kunne være uforenlig med vanlig skadeforløp, og da vil dette vilkåret ikke være oppfylt.

Legespesialist vil som nesten alltid måtte undersøke den skadde og skrive en lengre erklæring om blant annet disse vilkårene for å danne grunnlag for oppgjør av erstatningssaken. Valg av legespesialist til å utarbeide forsikringserklæring om skaden er i praksis svært viktig, og bør overlates til advokat med god erfaring på personskader. Enkelte leger som blir foreslått av forsikringsselskapene godkjenner i praksis nærmest ikke at nakkeslengskader eksisterer.

Det er flere vanskelige spørsmål rundt nakkesleng. Ta derfor kontakt med advokat med spesialkompetanse dersom du har plager og tap av betydning etter en ulykke.

Hvorfor bør du benytte advokat i en erstatningssak?

Det er smart å la en advokat med erfaring innen erstatningsrett vurdere din sak siden tilbud på erstatning fra forsikringsselskapene er svært ofte alfor lavt, eller direkte feilaktig avvist.

Vår erfaring tilsier at forsikringsselskapene ofte avviser krav i personskadesaker uten at det er grunnlag for dette. I tillegg vil tilbudet som selskapet kommer med i den enkelte sak svært ofte være altfor lavt. Det er derfor viktig at en advokat kommer inn i saken og får forhandlet frem en korrekt erstatningssum på vegne av skadelidte. I mange tilfeller er det nødvendig å gå til søksmål for å bli tatt alvorlig av forsikringsselskapet, slik at riktig erstatning blir utbetalt.

En advokat med erfaring, kunskap og tilgang til gode verktøy vil som oftest kunne påvirke beregningsgrunnlaget for utregning av erstatning i din sak.

Det kan ofte være nødvendig med et stort arbeid i forhold til innsamling av nødvendige opplysninger fra blant annet behandlere, inntektsopplysninger og trygdeforhold i en erstatningssak. Helseopplysninger og trygdeopplysninger oversendes ofte til legespesialister, som utarbeider erklæring i saken. Disse erklæringene utgjør grunnlag for utregning av krav overfor forsikringsselskapet, sammen med lønnsopplysinger mv. Vårt firma bruker spesialprogrammet Compensatio til utregning av krav på vegne av skadelidte.

Det viser seg også at svært mange som har blitt utsatt for en trafikkskade eller en yrkesskade ikke har full oversikt over hvilke forsikringsselskaper som kan være ansvarlige. Det er ikke uvanlig at det foreligger en rekke forsikringer, som for eksempel går via en selv privat, og organisasjoner/ fagforeninger, familie eller arbeidsgiver.

Få rett spesialisterklæring i din erstatningssak! En advokat med spesialisering og erfaring innen erstatningsrett vil ofte kunne argumentere for valg av spesialist, hvis dette er nødvendig i din sak.

Nok en viktig grunn for å henvende seg til advokat vil være valg av spesialist i skadesaken. Ved personskader vil det oftest være behov for å få en spesialisterklæring som vurderer hvilken type skade eller sykdom som er oppstått og hvor stor skaden er. Disse spesialistvurderingene har svært stor betydning, man kan nesten si at legene er en slags dommere i saken. Legenes vurderinger og konklusjoner hva gjelder sammenhengen mellom skaden og dagens tilstand, samt hvor stort varig men som har oppstått etter skaden, legges svært ofte til grunn av partene og også av domstolene. Ofte har spesialisterklæringene også stor betydning for den arbeidsmessige uføregrad som settes etter skaden.

Forsikringsselskapene benytter oftest leger som de kjenner godt, og som er kjent for å være strenge i forhold til hvorvidt det foreligger en skade, og hvor stor denne er. En advokat med spesialisering i erstatningsrett vil kunne forhindre at den skadelidte blir overkjørt av selskapet i disse sammenhengene, gjerne slik at det blir valgt en annen spesialist enn anbefalt fra forsikringsselskapet. En erfaren advokat vil ha en oversikt over spesialister som kan være svært nyttig i forsikringssaker.

Når bør du ta kontakt med en advokaten?

Etter en trafikkulykke, arbeidsulykke eller annen type ulykke bør en kontakte advokat relativt raskt dersom ulykken fører til inntektsnedgang, utgifter eller skade som kan bli varig. Det vil være viktig å melde inn skaden slik at rentene på eventuelle ulykkesforsikringer begynner å løpe. Uten bistand fra advokat er det vanskelig å overholde innmeldingsfrister og klagefrister slik at eventuelle rettigheter kan gå tapt helt eller delvis. En advokat med spesiell erfaring innen erstatningsrett vil kunne forhindre slikt rettstap, med de store økonomiske følger dette kan ha.

Det vil også være viktig å få beregnet inntektstapet, dersom man ikke har krav på sykepenger for hele tapet i inntekt. I mange tilfeller vil forsikringsselskapet kunne være behjelpelig med å regne ut tap og erstatning. Det vil likevel være mer betryggende å ha en advokat som verner ens interesser og ser til at riktig erstatning blir utbetalt, allerede fra starten av.

Selv om man ikke skulle vurdere det nødvendig å benytte advokat i en tidlig fase av skadesaken, bør man absolutt kontakte advokat dersom saken strekker ut i tid, og helst før det er gått ett år etter skaden. Ved lengre arbeidsuførhet enn ett år etter skaden vil sykepengene falle bort, og folketrygden vil kun gi lavere økonomiske ytelser, eksempelvis attføring. I denne situasjonen vil det være hensiktsmessig å benytte advokat for å bli økonomisk stilt som om skaden ikke hadde skjedd.

Dersom man mottar avslag på krav eller tilbud om oppgjør fra forsikringsselskapet, kan man også få advokat til å vurdere saken så snart som mulig. Det er advokatens ansvar at den skadde får den erstatning vedkommende har krav på, at man ikke taper rettigheter, overholder frister mv.

Uansett om man velger å gjøre bruk av advokat ved trafikkskade eller yrkesskade, vil det ofte være svært viktig å få registrert skaden i legejournal. Det er eksempelvis svært viktig å få en registrering av symptomer fra nakkeslengskade hos lege så snart som mulig, og helst innen det er gått tre døgn etter skaden. Ved registrering av skade hos lege bør man forvisse seg om at legen virkelig noterer symptomene i journalen. Selv om det i tiden etter at skaden skjedde kan være usikkert om den blir varig, bør man melde inn alle ulykkesforsikringer til de forsikringsselskap som kan ha dekning. Dette både på grunn av renter, og at det ofte er meldefrist på ett år etter skaden.

Særlig ved yrkesskader er det viktig å være oppmerksom på at man selv har ansvar for å melde inn saken skriftlig til NAV for godkjenning av yrkesskade, og også til arbeidsgivers forsikringsselskap for yrkesskader. Erfaringsmessig oppstår det mange misforståelser der arbeidstaker har trodd arbeidsgiver har meldt inn skaden, uten at dette har skjedd.

Hva og hvordan vil dere hjelpe meg i min sak?

Personskadeadvokaten AS bistår skadelidte i personskadesaker som involverer trafikkskade, yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade mv. Under kan du lese mer om gangen i en skadesak og hvordan vi følger opp saken din.

Telefonsamtale

De fleste saker starter med en telefonsamtale og en kort gjennomgang av saken. Deretter innhenter vi saksdokumentene fra forsikringsselskapet eller tilsvarende kontor som behandler saken.

Oppdragsavtale mv.

Vi sender deg en standard oppdragsavtale, informasjonsskriv mv. Vi legger vekt på å informere deg før oppdraget starter om eventuelle kostnader du kan pådra deg slik at det ikke oppstår noen overraskelser underveis.

Møte

Etter at vi har mottatt saksdokumentene kontakter vi deg for å avtale et møte hvor vi går nærmere gjennom saken, innhenter ytterligere opplysninger fra den som er skadd, svarer på spørsmål og gir en foreløpig vurdering. Er du hardt skadd kan vi avtale møte hjemme hos deg. Vi blir enige om videre fremdrift og hva som skal gjøres.

Forsikringer

Mange har forsikringer som kan komme til anvendelse ved en ulykke. Det er derfor viktig å få klarlagt hvilke forsikringer du har og meldt fra til forsikringsselskapet slik at du får forsinkelsesrenter og kravet ikke faller bort på grunn av foreldelse.

Krav på erstatning

Dersom du har inntektstap eller utgifter på grunn av skaden beregner vi tapet og fremsetter krav om erstatning. Vi innhenter nødvendig dokumentasjon fra arbeidsgiver og andre for å kunne beregne og dokumentere inntektstapet ditt.

Offentlige ytelser

Ved større skader er det vår oppgave å bistå med å klarlegge hvilke ytelser du har krav på fra det offentlige. Vi påser at de nødvendige søknader er innsendt til trygden om rehabilitering og attføring. Dersom det oppstår spørsmål eller problemer i forhold til trygden er vi behjelpelig dersom du ønsker det. Herunder undersøker vi om du har søkt på de trygdeytelsene du vil kunne ha krav på.

Spesialist

Dersom skaden ikke er leget etter 2–3 år er det nødvendig å innhente en spesialisterklæring. Det er viktig å velge en spesialist som foretar en riktig vurdering av skaden. Vi foretar det nødvendige i forbindelse med bestilling av erklæringen, valg av spesialist og innhentelse av dokumentasjon til spesialisten.

Endelig erstatningskrav mot forsikringsselskapet

Når vi har fått en spesialisterklæring har vi normalt et grunnlag hvor det kan utarbeides et endelig erstatningskrav i saken. Det gjelder dekning av påført og fremtidig inntektstap, utgifter og eventuell menerstatning mv. Etter at vi har utarbeidet et utkast sender vi dette til deg og går gjennom og diskuterer utkastet med deg før det sendes.

Forhandling med forsikringsselskapet

Etter fremsettelse av et endelig erstatningskrav mottar vi normalt et skriftlig tilbud fra selskapet eller NPE. Dernest avholdes et forhandlingsmøte med motparten. Forhandlingsresultatet blir oversendt til deg og gjennomgått med deg enten på telefon eller i møte. Vi svarer på dine spørsmål og gir våre vurderinger og råd. Tilbudet må vurderes mot det du kan oppnå ved en rettssak. Vi orienterer også om kostnader og risiko ved en rettssak.

Aksept

Vår oppgave er å gi deg profesjonelle råd om hva du bør gjøre. Det er du som bestemmer om du vil akseptere tilbudet eller ikke.

Rettssak

Dersom vi ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet eller NPE er alternativet rettssak. Vi må da klarlegge kostnader og risiko.

Generelt om vår oppfølging

Vi sender deg kopi av all utgående og inngående korrespondanse. Vi følger opp forsikringsselskapet eller tilsvarende motpart (NPE, KLP, Statens Pensjonskasse mv.) angående innsendte krav. Vi er tilgjengelig på e-post og telefon. Videre har vi en nærmere jevnlig oppfølgning av din sak. Vi legger vekt på personlig kontakt og tilgjengelighet, men samtidig må vi avveie tidsbruk og innsats mot motparten er villig til å betale for i form av advokatsalær. Det er du som er vår oppdragsgiver og et godt resultat for deg avhenger av grundig arbeid fra vår side.

Hvilke typer erstatning kan jeg kreve?

Følgende gir en grov oversikt over de forskjellige former for erstatning som kan bli aktuelle etter en trafikkskade eller yrkesskade. I de tilfeller der det er en kombinert skade, eksempelvis der det skjer en trafikkulykke under arbeidskjøring, kan man velge å forholde seg til den loven som gir best resultat. Dette da lov om yrkesskadeforsikring har en rekke særskilte regler som gir forskjellige økonomiske resultat i forhold til lov om bilansvar.

  • Erstatning for påførte og fremtidige utgifter. Dette vil være alle utgifter som man har grunnet skaden og som man ikke ville hatt uten denne. For eksempel klesutgifter, behandlingsutgifter, reiseutgifter, opptreningsutgifter, manglende evne til arbeid i huset og vedlikeholdsarbeid mv. vil bli dekket under disse postene. En forutsetning er her at man ikke oppnår dekning gjennom andre ordninger som trygderefusjon og lignende. At skadelidte må begrense sitt tap så godt som mulig er et generelt prinsipp i erstatningsretten. Dersom en er i tvil om enkelte utgifter er erstatningsberettigede, bør man ta kontakt med advokat for å avklare spørsmålene nærmere.

  • Påført inntektstap Her kan en kreve dekket det tap som en måtte ha dersom inntekten reduseres som følge av skaden. Dersom man er arbeidstaker, vil man det første året ofte ha full dekning gjennom sykepenger fra Folketrygden, men deretter vil man i en attføringssituasjon ha krav på å få erstatning for sitt faktiske inntektstap. Det er heller ikke alltid at overtidsbetaling m.v. dekkes fullt ut av sykepengene, slik at forsikringen skal dekke det mellomliggende tapet. Dette gjelder også for høye arbeidsinntekter, sykepenger fra Folketrygden dekker bare opp til et visst nivå.

  • Fremtidig inntektstap I motsetning til lidt inntektstap menes det her erstatning for inntektstap som det er sannsynliggjort at vil påløpe etter det endelige erstatningsoppgjøret. Fremtidig inntektstap vil normalt bli utbetalt i en engangssum, mens påført inntektstap vanligvis vil bli fortløpende utbetalt, såkalte a konto-utbetalinger.

Ved yrkesskade kalles fremtidstapet for grunnerstatning, som beregnes på bakgrunn av nærmere angitte regler i forskrift til lov om yrkesskadeforsikring.

  • Menerstatning Dette er en erstatningspost som noe forenklet skal gi erstatning for den livsutfoldelse man ikke lenger har grunnet skaden. Det er den varige medisinske uførhet grunnet skaden som danner grunnlaget for menerstatningen. Den medisinske uførheten må være over 15 % for at den skal gi rett til erstatning under bilansvaret eller lov om yrkesskadeforsikring. Lavere mengrad kan føre til tap i arbeidsinntekt, selv om ikke graden gir rett til menerstatning. Det er i utgangspunktet ikke sammenheng mellom mengraden og arbeidsmessig/inntektsmessig uførhet etter en skade.

Menerstatning utmåles på grunnlag av spesialisterklæringer, som ofte ikke kan utarbeides før det er gått opp til flere år etter skaden.

Ulykkesforsikringer gir ofte dekning også for mengrader under 15%.

  • Oppreisning Denne erstatningsform kan kreves dersom skaden er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet. Dette er erstatning for tort og svie, og kan bare kreves direkte av skadevolder - forsikringsselskapene har ikke plikt til å dekke slik erstatning.

Koster det penger å ta kontakt med dere?

Personskadeadvokaten AS spesialiserer seg på saker mot forsikringsselskapet etter trafikkskade og yrkesskade, samt relaterte trygdesaker og pasientskader. Det er gratis å kontakte oss per telefon eller e-post for å få en vurdering av saken. Svært ofte vil også forsikringsselskapene være pliktig til å dekke nødvendige kostnader til advokat, som del av erstatningsoppgjøret.

Dersom det blir uenighet mellom partene, kan man utløse rettshjelpsforsikring i trafikkskadesaker. På disse forsikringene er det en viss egenandel, normalt kr 3 000 - 4 000,- samt 20 % av det overskytende.

Om det har oppstått en yrkesskade eller yrkessykdom vil advokaten i mange tilfeller kunne få økonomisk ryggdekning fra skadelidte sin fagforening dersom det blir tvist eller nødvendig å gå til retten med saken.

Fri rettshjelp fra staten kan innvilges for de som har en årsinntekt lavere enn kr 246 000. Dersom man er gift eller samboer vil den samlede inntektsgrensen være kr 369 000.

Når man har bistand av advokat i en skadesak, har advokaten plikt til å undersøke mulighetene for økonomisk dekning, samt å søke slik dekning for den som er skadd.

Dersom saken går til retten, og det ikke kommer til forlik i løpet av saken, vil man normalt få dekket omkostningene helt eller delvis dersom man får medhold i dommen.

Spør oss om råd