×

Gratis vurdering!

Kontakt oss på telefon 924 15 261 eller send oss en melding…

Send melding

Erstatning ved trafikkskade

Rettigheter ved trafikkskade

Bilansvarsloven av 1961 gir utstrakte rettigheter for de som er blitt skadd i en trafikkulykke. Både fører og passasjerer i de involverte kjøretøyer har krav på erstatning, uavhengig av hvilken fører som er skyld i trafikkulykken.

Et utslag av lovens system er at en bilfører som ved egen skyld kjører av veien og blir skadd, har krav på erstatning på lik linje med andre. Vilkåret er da selvsagt at vedkommende har hatt den lovpålagte bilansvarsforsikringen når skaden inntreffer.

Fotgjengere og syklister har også i utgangspunktet krav på erstatning etter ulykkeshendelser der motorvogn har vært årsak til skade.

Dersom man er blitt skadd i en trafikkulykke der motorvogn uten ansvarsforsikring har forvoldt skade, vil man likevel kunne forholde seg til Trafikkforsikringsforeningen, som er en sammenslutning som har til oppgave å dekke erstatning i slike tilfeller.

Advokatkostnader dekkes ved trafikkskade

Forsikringsselskapene er ved lov pålagt å dekke nødvendige utgifter til advokat for å fremme erstatningskrav overfor forsikringsselskapene etter en trafikkskade.

Dersom forsikringsselskapet mener at den som er blitt skadd har mer enn bare bagatellmessig skyld i egen trafikkskade, kan selskapet velge å sette ned erstatningen. I slike saker vil det ofte være nyttig å forespørre advokat, som kan vurdere om selskapets såkalte avkorting er rettmessig i forhold til gjeldende praksis. Dersom den ikke er det, kan selskapets avgjørelse påklages til Forsikringsklagekontoret, som er sekretariat for Avkortingsnemnda. En uttalelse fra Avkortingsnemnda er kun rådgivende for partene, men forsikringsselskapene godtar ofte disse uttalelsene. Avkortingssaker kan også legges inn for retten til avgjørelse.

Advokat kan bistå med valg av legespesialist og økonomiske krav overfor forsikringsselskap

Valg av legespesialist som skal utarbeide erklæring i saken samt utarbeiding av økonomiske krav overfor selskapet bør skje med bistand fra advokat. Erfaringsmessig blir resultatet da bedre enn om den skadelidte arbeider på egenhånd. Vanligvis vil dette være svært tungt grunnet mye papirarbeid og vanskeligheter med å få oversikt over sakens juridiske sider.

Personskadeadvokaten kan bistå i alle typer trafikkskader:

  • Bilulykke
  • Bussulykke
  • Trailerulykke
  • Togulykke
  • Motorsykkelulykke
  • Mopedulykke
  • Påkjørsel av fotgjenger og syklist
  • Whiplash/nakkesleng mv.

Kort om oss

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor i Oslo og møtekontor i Førde og Bergen. Vårt spesialfelt er erstatningsrett innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Vår erfaring tilsier at det kan ofte være helt avgjørende for sakens utfall at man benytter en advokat med særskilt erfaring innen erstatningsrett.

Vi hjelper deg med alle typer skader, eksempelvis nakkeskader, ryggmargsskader, hodeskader, bruddskader, psykiske skader og yrkessykdommer. Vi hjelper også i forhold til tap av forsørger etter dødsfall i trafikken eller i arbeid. Vi legger vekt på personlig kontakt med god oppfølging og tilgjengelighet.

Svar på ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålene for å vise svar…

Spør oss om råd