×

Gratis vurdering!

Kontakt oss på telefon 924 15 261 eller send oss en melding…

Send melding

Erstatning yrkesskade

Lov om yrkesskadeforsikring fra 1989 gir arbeidstakere krav på yrkesskadeerstatning ved yrkesskade og yrkessykdom. Forsikringsordningen gjelder i utgangspunktet uansett årsak til skaden, og det skal mye til før egen skyld grunnet manglende sikkerhet m.v. kan føre til lavere erstatning.

Slitasjeskader i form av muskel- og skjelettplager etter påkjenninger i arbeid vil oftest falle utenfor det som dekkes av lov om yrkesskadeforsikring. Ikke sjelden vil tidligere plager kunne bli vesentlig verre etter en yrkesskade. Forverringen som er tilkommet etter skaden vil da være dekningsmessig etter loven, og man vil ha krav på erstatning.

Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring på sine ansatte. Arbeidstakeren bør omgående melde alle yrkesskader både direkte til forsikringsselskapet, og også til sitt lokale trygdekontor. Det er viktig at begge instanser får melding, da også trygdekontoret har ytelser ved yrkesskade, som menerstatning og yrkesskadefordel ved attføring og uførepensjon.

Selve skademeldingen til trygdekontor og forsikringsselskap bør være svært detaljert når det gjelder hendelsesforløp, tekniske begreper og selve skaden. Det vil oftest være hensiktsmessig å lage et eget skriv om hendelsesforløpet. Ved en arbeidsulykke kan det ofte være opplysende å lage en skisse av skadestedet, dersom det er maskiner eller innretninger som ikke er allment kjent.

Det er viktig å melde skaden så fort som mulig, og til trygdekontoret må dette gjøres før det er gått 1 år etter skaden. Etter denne fristen blir det vanskeligere å få godkjent skaden som yrkesskade.

Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, skal skaden meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen, som behandler erstatningskrav for uforsikrede arbeidstakere.

På samme vis som i trafikkskadesaker har forsikringsselskapet plikt til å dekke nødvendige utgifter til advokat for å fremme den skadde sitt krav i saken, herunder spesialistvalg og utarbeiding av spesialisterklæring, arbeid med krav i saken, innhenting av nødvendig dokumentasjon m.v. Forsikringsselskapene har ofte hevdet at reglene om yrkesskadeforsikring er så enkle at advokatbistand ikke er nødvendig, men dette er ikke korrekt. Tvert i mot kan behandlingen av saken både hos forsikringsselskap og trygdekontor virke kompliserende. Dette blant annet da menerstatning for varige skader utbetales både av trygdekontor og av forsikringsselskap.

Kort om oss

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor i Oslo og møtekontor i Førde og Bergen. Vårt spesialfelt er erstatningsrett innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Vår erfaring tilsier at det kan ofte være helt avgjørende for sakens utfall at man benytter en advokat med særskilt erfaring innen erstatningsrett.

Vi hjelper deg med alle typer skader, eksempelvis nakkeskader, ryggmargsskader, hodeskader, bruddskader, psykiske skader og yrkessykdommer. Vi hjelper også i forhold til tap av forsørger etter dødsfall i trafikken eller i arbeid. Vi legger vekt på personlig kontakt med god oppfølging og tilgjengelighet.

Svar på ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålene for å vise svar…

Spør oss om råd