×

Gode resultater for klienter med trafikkskader, yrkesskader, pasientskader mv.

Se vår kompetanse

Referanser og resultater

Firmaet kan vise til en rekke gode resultater for klienter med trafikkskader, yrkesskader, pasientskader mv. I en del saker der det opprinnelig har vært gitt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet, har det etter at Personskadeadvokaten AS kom inn i saken blitt utbetalt betydelige beløp. Det er viktig å peke på at det store flertallet av sakene blir løst gjennom forhandlinger, uten at saken må legges inn for retten.

Referanser kan oppgis på forespørsel.

Colin D., på grunnlag av vårt arbeid som hans advokat etter trafikkskade:

“Jeg vil med dette dermed takke hjerteligst for deres meget gode veiledning over flere år. Dere har vist stødighet, profesjonalitet, standhaftighet og sindighet og jeg har opplevd samarbeidet som ytterst behagelig og tillitvekkende. Tusen takk for all hjelpen underveis og med et utrolig godt resultat for meg personlig.”

Mann fra Trøndelag fikk ryggbrudd i trafikkulykke der han kjørte av veien. Etterfølgende ryggplager førte til at han etter flere forsøk på å komme tilbake i yrkeslivet ble 100 % ufør. Forsikringsselskapet If tilbød en utbetaling på kr 70 000. I retten ble erstatningen fastsatt til rundt kr 3,2 millioner.

I en yrkesskadesak mot Vesta Forsikring hadde en industriarbeider falt fra stor høyde og ødelagt den ene skulderen fullstendig. Sak om såkalt yrkesskadefordel ved uføretrygd fra Folketrygden ble klaget inn for Trygderetten, da det var lagt til grunn at kun 20% av arbeidsuførheten skyldtes yrkesskaden. Dette da den skadelidte også hadde fått annen alvorlig sykdom. Etter klage herfra ble resultatet 80% yrkesskadefordel. Vårt firma fikk også forhandlet opp utbetaling av erstatning fra Vesta tilsvarende, altså en firedobling av tilbudet fra forsikringsselskapet.

I en kombinert trafikk- og yrkesskade på Østlandet var skadelidte sjåfør under førstegangstjenesten. Han ble påført en svært alvorlig nakkeslengskade med en mindre hjerneskade. Resultatet i saken ble en utbetaling på i overkant av 4,4 millioner totalt etter et forlik i august 2003. Opprinnelig tilbud fra Forsvaret og If Skadeforsikring var flere millioner kroner lavere.

En kvinne med store varige men etter drosjeulykke der hun var passasjer ble tilbudt ca. kr 250.000,- som endelig oppgjør fra If Skadeforsikring. Etter at det var tatt ut stevning på vegne av den skadelidte ble menerstatning og utgiftsdekning satt til kr 1,1 millioner, kun få dager forut for rettssaken i juni 2003.

Tømrer fra Vestlandet ble tilkjent kr. 1.450.000,- i retten etter fall under legging av takstein. If Skadeforsikring avviste at ryggskade etter fallet kunne godkjennes som yrkesskade, og avslo kravet. Den skadde er omskolert til lærer i full stilling, og fikk erstatning for varige men, påført inntektstap, utgifter til bygging av eget hus samt fremtidig inntektstap.

Advokat fra Østlandet fikk rygg- og nakkeskade i to bilkollisjoner. Han fikk etter forhandlinger utbetalt kr. 500.000.- for noe nedsatt arbeidskapasitet og utgifter. Tilbudet fra If Skadeforsikring var i utgangspunktet flere hundre tusen kroner lavere.

Barnehageassistent/avløser fra Vestlandet ble tilbudt kr. 150.000,- som endelig oppgjør fra If Skadeforsikring etter invalidiserende nakke- og ryggskade oppstått i trafikkuhell. Etter at forsikringsselskapet strakk seg til 250.000,- som tilbud for endelig oppgjør av saken, ble det tatt ut stevning for retten. I tråd med dommen ble det utbetalt ca. kr.2.000.000,- til saksøker.

Smelteverksarbeider på Vestlandet ble påført et komplisert beinbrudd i motorsykkelulykke. Grunnet skaden måtte han omskolere seg til mellomleder i byggebransjen. Gjensidige hevdet opprinnelig at han hadde tjent på å slutte i sitt tidligere arbeid som medførte skiftarbeid og høy lønn, slik at det ikke var noe inntektstap å kreve erstattet. Gjensidige opprettholdt denne argumentasjonen etter at Personskadeadvokaten AS tok ut stevning for retten. I tingretten ble skadelidte tilkjent omkring kr. 1.400.000,- som erstatning for inntektstapene. Menerstatning for skaden ble utbetalt etter at Personskadeadvokaten la inn saken for Forsikringsskadenemnda, som kom med uttalelse i favør av skadelidte.

Yrkessjåfør fra Vestlandet ble påkjørt som fotgjenger. I sammenstøtet ble han slått utfor et stup, og fikk en rekke skader, både fysisk og psykisk. Han ble uføretrygdet, men Sparebank 1 Forsikring ville kun utbetale deler av det tap som ble krevet dekket. I retten ble skadelidte tilkjent i overkant av kr 2.250.000 i tillegg til de tidligere utbetalingene fra selskapet. Det ble også enighet om ytterligere utbetaling av kr 45.000, etter at Personskadeadvokaten AS hadde påpekt feil i dommen.

Motorsyklist fra Østlandet fikk ryggmargsskade etter å ha kjørt av veien. Varig nedsatt helsetilstand førte til at han måtte omskoleres fra maskinkjører til tekniker / konsulent i entreprenørbransjen. Trafikkforsikrer Gjensidige hevdet at skaden og tapene var mindre enn skadelidte la til grunn, og det ble stans i utbetalingene.

På vegne av skadelidte ble det tatt ut søksmål. Etter kun delvis gjennomslag for tingretten, ble saken anket inn for lagmannsretten. Forlik mellom partene førte til at det ble utbetalt ca. kr 1,5 million til skadelidte etter at saken ble lagt inn for retten.

Yrkessjåfør fra Vestlandet fikk nakkeskade i arbeidsulykke. Han omskolerte seg til ingeniør, men brukte lengre tid enn normert og fikk ikke arbeid som tilsvarte utdanningen. Yrkesskadeforsikrer If stoppet utbetalingene for inntektstap, med begrunnelsen at skadelidte selv var ansvarlig for delvis mislykket omskolering, herunder at han ikke hadde fått ingeniørjobb.

Personskadeadvokaten AS tok ut stevning for tingretten. Rettsoppnevnt legespesialist vurderte skadelidtes problemer på arbeidsmarkedet til å ha sin årsak i yrkesskade og partene ble enige om en restutbetaling på kr. 720.000 til dekning av de omstridte inntektstapene. Skadelidte var da kommet i arbeid innen handelsnæringen.

Fisker fra Vestlandet fikk skulderskade etter fall på tråler. Yrkesskadeforsikrer Gjensidige hevdet at det ikke hadde skjedd noen skade, at de etterfølgende helseproblemene skyldtes andre årsaker osv. Skadelidte hadde inntektstap og utgifter grunnet skaden, frem til han var omskolert til styrmann. Stevning ble tatt ut, og kun dager før saken skulle opp for retten oppnådde man dekning av skadelidtes inntektstap og utgifter med ca. kr. 1.200.000.

Eksemplene over gjelder forholdsvis alvorlige skader, men også i mindre skadesaker med for eksempel fingerskader viser det seg at resultatene først kommer opp på riktig nivå når advokat forhandler på vegne av den skadelidte.

Våre fagområder med særskilt erfaring

Personskadeadvokaten AS spesialiserer seg innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Foruten saker med utspring i trafikkulykker, arbeidsulykker og yrkessykdommer, bistår vi i forhold til forsikringssaker etter andre typer ulykker. Vi arbeider i tillegg med trygderett, som svært ofte utgjør en del av erstatningssaken. Klikk på boksene for mer informasjon…